Angående utskick från Stockholm Exergi och avbrott i fjärrvärmeleverans torsdag 3 september (2020-08-29)
Ingen av föreningens lägenheter kommer att vara drabbade av avbrottet i fjärrvärmeleveransen som boende i föreningen har fått information om i brevlådan. I samtliga lägenheter finns det pannor som tar hand om uppvärmning och varmvatten.

Ni kan alltså slänga det utskick som har skickats till er.

Föreningsstämma 2020 (2020-06-11)
Tisdagen den 9 juni hade föreningen sin årliga stämma i Galaxskolans matsal. Totalt kom 13 röstberättigade bostadsrättsinnehavare.

Avisering mätning av fönster (2020-06-08)
Riksbyggen har idag aviserat till berörda boende på Merkurigatan att de måste göra kontrollmätningar av mått på befintliga fönster måndagen den 15:e juni, kl. 08.00 – 12.00. Mätningarna kommer att ta en kort stund och ni behöver inte plocka undan något.

Om ni inte är hemma under kontrollmätningen behöver ni lämna en nyckel till Riksbyggens projektledare som finns på plats vid föreningslokalen den 15 juni mellan kl. 07.30 – 8.30.

Fönsterbyte i föreningens lägenheter (2020-05-25)
Styrelsen i Brf Västra Galaxen 1 har beslutat att utföra fönsterbyte i samtliga lägenheter. Fönsterbytet beräknas komma igång i august/september under Riksbyggens entreprenad.

Information om fönsterbytet har delats ut till boende. Ytterligare information kommer att läggas ut på vår samlingssida, https://brfvg1.se/fonsterbyte/, när den finns tillgänglig.

Bluffsamtal från företag som vill inspektera och rensa luftkanaler (2020-05-18)
Flera boende i området har fått samtal från ett företag som vill boka in möte med boende för att inspektera och rensa luftkanalerna i husen. Vi uppmanar våra medlemmar att inte tacka ja till deras ”erbjudanden”.

Det är styrelsen som bokar in dessa typer av arbeten och informerar våra medlemmar.

Ny webbsida (2020-05-17)
Idag har föreningen lanserat sin nya webbsida. Vi har även påbörjat arbetet med att se över texter och dokument.

Föreningens nya stadgar är registrerade och godkända av Bolagsverket (2020-05-07)
Föreningens nya stadgar som röstades fram av en enhällig stämma på föreningens extra föreningsstämma den 17 mars 2020. Det andra beslutstillfället föranleddes av en extra föreningsstämma den 3 mars 2020 där stämman röstade för förslaget att föreningen ska anta styrelsens förslag på nya stadgar. Du hittar stadgarna här.

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA (2020-03-03)
(nedanstående information finns i samtliga boendes brevlådor fr.o.m. kvällen 2020-03-03)

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Västra Galaxen 1 kallas härmed till extra föreningsstämma den 17 mars 2020 kl. 18.30 i Galaxskolans matsal (Uranusgatan 2).

Anmälan
Ingen föranmälan till föreningsstämman är nödvändig. Styrelsen hoppas att så många som möjligt kan komma på denna föreningsstämma.

Rösträtt
Varje bostadsrätt äger en röst under en omröstning. Om det är flera ägare till bostadsrätten så måste samtliga ägare närvara, alternativt kunna uppvisa en skriftlig dagtecknad fullmakt från de andra ägarna.

Ombud och biträde
Som medlem har man rätt att ta med sig ett biträde. Medlem har även rätt att i sitt ställe skicka ett ombud till föreningsstämman. Ombudet ska antingen vara medlem i föreningen, medlemmens make/maka, sambo, syskon, förälder eller barn. Ombudet måste uppvisa en skriftlig dagtecknad fullmakt.

Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
4. Upprättande och fastställande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8. Beslut om nya stadgar (andra beslutstillfället)
9. Stämman avslutas

Välkomna!

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Västra Galaxen 1

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA (2020-02-16)
(nedanstående information finns i samtliga boendes brevlådor fr.o.m. kvällen 2020-02-16)

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Västra Galaxen 1 kallas härmed till extra föreningsstämma den 3 mars 2020 kl. 18.30 i Galaxskolans matsal (Uranusgatan 2).

Anmälan
Ingen föranmälan till föreningsstämman är nödvändig. Styrelsen hoppas att så många som möjligt kan komma på denna föreningsstämma.

Rösträtt
Varje bostadsrätt äger en röst under en omröstning. Om det är flera ägare till bostadsrätten så måste samtliga ägare närvara, alternativt kunna uppvisa en skriftlig dagtecknad fullmakt från de andra ägarna.

Ombud och biträde
Som medlem har man rätt att ta med sig ett biträde. Medlem har även rätt att i sitt ställe skicka ett ombud till föreningsstämman. Ombudet ska antingen vara medlem i föreningen, medlemmens make/maka, sambo, syskon, förälder eller barn. Ombudet måste uppvisa en skriftlig dagtecknad fullmakt.

Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
4. Upprättande och fastställande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8. Beslut om nya stadgar
(Skälet till revisionen är att föreningen vill ta över ansvaret för balkong/altan- och förrådsdörrar från bostadsrättsinnehavaren som i dagsläget har ansvaret enligt ansvarsfördelningen och stadgarna)
9. Stämman avslutas

Välkomna!

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Västra Galaxen 1

INFORMATION (2020-01-19)

Telefonförsäljare och dörrknackare
Telefonförsäljare har under en period ringt till boende i föreningen och vill exempelvis sälja kanalrengöring, spolning av rör, inspektioner av olika installationer mm. Detta är inget som ni som boende ska hantera utan sköts och beställs av styrelsen enligt rådande underhållsplan. Vissa försäljare som ringer säger nämligen att de ringer på uppdrag av styrelsen.

När styrelsen beställer ett uppdrag från ett företag går vi ut med information till de boende/berörda innan arbetet påbörjas. Vi lägger även att lägga ut information på hemsidan.

Om ni blir uppringd av telefonförsäljare som hänvisar att de ringer på uppdrag av styrelsen och säljer ovanstående tjänster ber vi er att ta namn, telefonnummer samt vilket företag personen ringer från och ring därefter föreningens jourtelefon (070 – 293 53 98) och lämna uppgifterna vidare till oss.

Det dyker ibland upp personer i området som exempelvis vill hjälpa till att installera fiberanslutningar för bredband. Även här ligger inte styrelsen bakom beställningen, utan vi ber er att be att få se personens ID06 id-kort och ta även en bild på denna. Alla försäljare ska ha ID06 och finns inget sådant råder vi er att inte släppa in personen i din lägenhet.

Fönsterinspektion
Under vecka 4 kommer representanter för fönsterförsäljare samt målerifirmor att gå omkring i området. Det kan hända att de går in på tomter för att titta på fönstren. Representanterna har enligt uppgift från Riksbyggen fått anvisning att ha märkta kläder/västar och har även ID06 id-kort.

Viktiga datum för boende i föreningen

2020-02-29
Sista inlämningsdag för motioner till föreningsstämman

2020-05-09
Städdag (samling kl. 10 vid föreningslokalen)

2020-06-09
Föreningsstämma