Flytt av byggbodar (2021-01-20, uppdaterad 2021-01-21 & 2021-01-25)
På grund av felaktigheter i bygglovsförfarandet för byggbodarna måste dessa flyttas tillfälligt. Detta kommer ske i slutet av vecka 3. Bodarna kommer att återmonteras så snart alla tillstånd från Sigtuna kommun är klara. Flytten och återmonteringen kommer att bekostas av Riksbyggen och kommer inte på något sätt drabba föreningen och dess medlemmar.

2021-01-21: Lekplatsen på Merkurigatan är tillfälligt avstängd i ett par dagar för materialförvaring. Vi ber er att respektera de markerade avstängningarna!

2021-01-25: Byggbodarna kommer att återmonteras inom kort. Dessvärre måste gång- och cykelvägen utanför föreningslokalen stängas av då Sigtuna kommun förbjudit vår entreprenör att köra en kort sträcka på den kommunala gång- och cykelbanan för att kunna lasta material vid arbetsbodarna. Mer information finns på informationssidan om fönsterentreprenaden. Vi ber alla att respektera avspärrningen!

Läs mer på informationssidan om fönsterentreprenaden.

Utdelning av brandvarnare (2020-12-21)
På kvällen den 21 december delade styrelsen ut två brandvarnare till varje bostadsrättslägenhet. Montering tar bostadsrättsinnehavaren själv hand om enligt instruktion som lämnats i samband med utdelningen.

På nedanstående webbplats finns det information om brandskydd i bostaden presenterad på 12 olika språk:

http://www.foreningenfris.se/medlemsmaterial

Brandskyddsutbildning
Det finns på nedanstående webbplats en informationsfilm. När du tittat på denna kan du själv deltaga i en brandskyddsutbildning med tillhörande frågor som du själv ska besvara

Film
http://www.foreningenfris.se/brandskyddsfilm

Frågor
http://elearning.informationsbolaget.nu

Användarnamn
vastragalaxen

Lösenord
brandkunskap

Vi vill att så många av medlemmarna gör detta test.

Öppet hus ställs in tills vidare (2020-12-14)
Styrelsen har på grund av rådande omständigheter valt att ställa in öppet hus i föreningslokalen tills vidare. Om du behöver hämta nya filter eller komma i kontakt med styrelsen för andra frågor går det att antingen ringa 070-293 53 98 eller skicka ett meddelande via kontaktformuläret här på hemsidan.

Uppdatering fönsterentreprenad (2020-12-07)
Riksbyggen meddelar att fönsterbytet har pågått i snart fyra månader och arbetet fortlöper bra! Under vecka 52 och 53 kommer Riksbyggen och entreprenören JO Fönster och Bygg AB ta ett jul- och nyårsuppehåll.

JO Fönster och Bygg AB kommer framöver även att sätta in ytterligare ett arbetslag och detta betyder att arbetet kommer att gå snabbare framåt och det finns en möjlighet att fönster och balkongdörrar kommer bytas i er lägenhet tidigare än vad som kommunicerats. En uppdaterad preliminär tidplan samt annan information finns att ta del av på informationssidan om fönsterentreprenaden.

Företag som ringer till boende angående ventilationen (2020-11-24)
Flera boende har hört av sig och meddelat att de blivit uppringda av ett företag som vill boka tid för att arbeta med ventilationssystemet.
Styrelsen hänvisar er som bokat tid med företaget att ringa och avboka besöken. Styrelsen för föreningen har inte anlitat detta företag för att ta hand om ventilationen.

Information gällande sophämtning, e-post och kontaktformuläret på hemsidan (2020-11-05)
Som vi meddelade 21 oktober här på webbsidan så har Sigtuna Vatten & Renhållning en ny upphandlad entreprenör. I samband med detta så har även en ny hämtningsdag för de med egna kärl blivit aktuell; torsdagar jämna veckor.

Några av er kontaktar ibland styrelsen genom brf.vastragalaxen1@comhem.se. Den 18 november kommer denna adress tas bort eftersom ComHem kommer upphöra med deras e-posttjänst. Ni ombeds därför att istället ta kontakt med styrelsen genom det uppdaterade kontaktformuläret som finns på hemsidan.

Vi har haft ett tillfälligt fel på kontaktformuläret under en period. Vi vill därför meddela att om någon har skickat meddelande genom formuläret och ej fått svar så ber vi er att skicka om uppgifterna alt. ta kontakt med oss på jourtelefonen.

Information gällande sophämtning (2020-10-21)
Sigtuna Vatten & Renhållning har tecknat ett nytt avtal med en ny leverantör när det gäller sophämtning i Sigtuna kommun. I anslutning med att det nya avtalet har trätt i kraft har dessvärre viktig information missats att skickas ut från dem till våra medlemmar.

De som har egna kärl kommer att ha tömning på torsdagar jämna veckor. Detta betyder att det ej skulle blivit någon sophämtning denna vecka, men Sigtuna Vatten & Renhållning har lovat att det kommer att bli en extra tömning.

Ingen ny information har kommit till vår kännedom kring sophämtning för de med gemensamma sopkärl, men så snart vi får info lägger vi ut den på webbplatsen.

Frågor kring sophämtning hänvisas vänligen men bestämt till Sigtuna Vatten & Renhållning

Information om 2-årsbesiktning av målningsentreprenad (2020-09-14)
Riksbyggen kommer genomföra en garantibesiktning med anledning av att det har gått 2 år sedan målningsentreprenaden avslutades i föreningen. Detta innebär att de kommer att kontrollera fel som har uppstått sedan färdigställandet.

Riksbyggen kommer att skicka ut en enkät där medlemmar kan meddela och beskriva eventuella fel som har uppstått sedan färdigställandet av målningsentreprenaden. Enkäten läggs i Riksbyggens brevlåda vid föreningslokalen eller mejlas till stefan.kappe@riksbyggen.se senast 2020-09-22.

Besiktningen kommer att utföras 2020-09-28 kl. 08 och påbörjas på Merkurigatan. Har ni frågor om detta ska ni ta kontakt med Stefan Käppe (stefan.kappe@riksbyggen.se / 018-18 97 19)

Information om fönsterbyte (2020-07-02)
Idag har Riksbyggen delat ut ny information i era brevlådor gällande bytet av fönster och balkongdörrar. I informationen, som även finns att ta del på vår webbsida, beskrivs hur ni kommer att bli aviserade, hur leverans av fönster och dörrar går till, kort arbetsbeskrivning och en preliminär tidplan.

Mer information finns på https://brfvg1.se/fonsterbyte

Angående utskick från Stockholm Exergi och avbrott i fjärrvärmeleverans torsdag 3 september (2020-08-29)
Ingen av föreningens lägenheter kommer att vara drabbade av avbrottet i fjärrvärmeleveransen som boende i föreningen har fått information om i brevlådan. I samtliga lägenheter finns det pannor som tar hand om uppvärmning och varmvatten.

Ni kan alltså slänga det utskick som har skickats till er.

Föreningsstämma 2020 (2020-06-11)
Tisdagen den 9 juni hade föreningen sin årliga stämma i Galaxskolans matsal. Totalt kom 13 röstberättigade bostadsrättsinnehavare.

Avisering mätning av fönster (2020-06-08)
Riksbyggen har idag aviserat till berörda boende på Merkurigatan att de måste göra kontrollmätningar av mått på befintliga fönster måndagen den 15:e juni, kl. 08.00 – 12.00. Mätningarna kommer att ta en kort stund och ni behöver inte plocka undan något.

Om ni inte är hemma under kontrollmätningen behöver ni lämna en nyckel till Riksbyggens projektledare som finns på plats vid föreningslokalen den 15 juni mellan kl. 07.30 – 8.30.

Fönsterbyte i föreningens lägenheter (2020-05-25)
Styrelsen i Brf Västra Galaxen 1 har beslutat att utföra fönsterbyte i samtliga lägenheter. Fönsterbytet beräknas komma igång i august/september under Riksbyggens entreprenad.

Information om fönsterbytet har delats ut till boende. Ytterligare information kommer att läggas ut på vår samlingssida, https://brfvg1.se/fonsterbyte/, när den finns tillgänglig.

Bluffsamtal från företag som vill inspektera och rensa luftkanaler (2020-05-18)
Flera boende i området har fått samtal från ett företag som vill boka in möte med boende för att inspektera och rensa luftkanalerna i husen. Vi uppmanar våra medlemmar att inte tacka ja till deras ”erbjudanden”.

Det är styrelsen som bokar in dessa typer av arbeten och informerar våra medlemmar.

Ny webbsida (2020-05-17)
Idag har föreningen lanserat sin nya webbsida. Vi har även påbörjat arbetet med att se över texter och dokument.

Föreningens nya stadgar är registrerade och godkända av Bolagsverket (2020-05-07)
Föreningens nya stadgar som röstades fram av en enhällig stämma på föreningens extra föreningsstämma den 17 mars 2020. Det andra beslutstillfället föranleddes av en extra föreningsstämma den 3 mars 2020 där stämman röstade för förslaget att föreningen ska anta styrelsens förslag på nya stadgar. Du hittar stadgarna här.

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA (2020-03-03)
(nedanstående information finns i samtliga boendes brevlådor fr.o.m. kvällen 2020-03-03)

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Västra Galaxen 1 kallas härmed till extra föreningsstämma den 17 mars 2020 kl. 18.30 i Galaxskolans matsal (Uranusgatan 2).

Anmälan
Ingen föranmälan till föreningsstämman är nödvändig. Styrelsen hoppas att så många som möjligt kan komma på denna föreningsstämma.

Rösträtt
Varje bostadsrätt äger en röst under en omröstning. Om det är flera ägare till bostadsrätten så måste samtliga ägare närvara, alternativt kunna uppvisa en skriftlig dagtecknad fullmakt från de andra ägarna.

Ombud och biträde
Som medlem har man rätt att ta med sig ett biträde. Medlem har även rätt att i sitt ställe skicka ett ombud till föreningsstämman. Ombudet ska antingen vara medlem i föreningen, medlemmens make/maka, sambo, syskon, förälder eller barn. Ombudet måste uppvisa en skriftlig dagtecknad fullmakt.

Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
4. Upprättande och fastställande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8. Beslut om nya stadgar (andra beslutstillfället)
9. Stämman avslutas

Välkomna!

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Västra Galaxen 1

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA (2020-02-16)
(nedanstående information finns i samtliga boendes brevlådor fr.o.m. kvällen 2020-02-16)

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Västra Galaxen 1 kallas härmed till extra föreningsstämma den 3 mars 2020 kl. 18.30 i Galaxskolans matsal (Uranusgatan 2).

Anmälan
Ingen föranmälan till föreningsstämman är nödvändig. Styrelsen hoppas att så många som möjligt kan komma på denna föreningsstämma.

Rösträtt
Varje bostadsrätt äger en röst under en omröstning. Om det är flera ägare till bostadsrätten så måste samtliga ägare närvara, alternativt kunna uppvisa en skriftlig dagtecknad fullmakt från de andra ägarna.

Ombud och biträde
Som medlem har man rätt att ta med sig ett biträde. Medlem har även rätt att i sitt ställe skicka ett ombud till föreningsstämman. Ombudet ska antingen vara medlem i föreningen, medlemmens make/maka, sambo, syskon, förälder eller barn. Ombudet måste uppvisa en skriftlig dagtecknad fullmakt.

Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
4. Upprättande och fastställande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8. Beslut om nya stadgar
(Skälet till revisionen är att föreningen vill ta över ansvaret för balkong/altan- och förrådsdörrar från bostadsrättsinnehavaren som i dagsläget har ansvaret enligt ansvarsfördelningen och stadgarna)
9. Stämman avslutas

Välkomna!

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Västra Galaxen 1

INFORMATION (2020-01-19)

Telefonförsäljare och dörrknackare
Telefonförsäljare har under en period ringt till boende i föreningen och vill exempelvis sälja kanalrengöring, spolning av rör, inspektioner av olika installationer mm. Detta är inget som ni som boende ska hantera utan sköts och beställs av styrelsen enligt rådande underhållsplan. Vissa försäljare som ringer säger nämligen att de ringer på uppdrag av styrelsen.

När styrelsen beställer ett uppdrag från ett företag går vi ut med information till de boende/berörda innan arbetet påbörjas. Vi lägger även att lägga ut information på hemsidan.

Om ni blir uppringd av telefonförsäljare som hänvisar att de ringer på uppdrag av styrelsen och säljer ovanstående tjänster ber vi er att ta namn, telefonnummer samt vilket företag personen ringer från och ring därefter föreningens jourtelefon (070 – 293 53 98) och lämna uppgifterna vidare till oss.

Det dyker ibland upp personer i området som exempelvis vill hjälpa till att installera fiberanslutningar för bredband. Även här ligger inte styrelsen bakom beställningen, utan vi ber er att be att få se personens ID06 id-kort och ta även en bild på denna. Alla försäljare ska ha ID06 och finns inget sådant råder vi er att inte släppa in personen i din lägenhet.

Fönsterinspektion
Under vecka 4 kommer representanter för fönsterförsäljare samt målerifirmor att gå omkring i området. Det kan hända att de går in på tomter för att titta på fönstren. Representanterna har enligt uppgift från Riksbyggen fått anvisning att ha märkta kläder/västar och har även ID06 id-kort.

Viktiga datum för boende i föreningen

2020-02-29
Sista inlämningsdag för motioner till föreningsstämman

2020-05-09
Städdag (samling kl. 10 vid föreningslokalen)

2020-06-09
Föreningsstämma